Mair Jones

Fy enw i yw Mair Jones a dw i’n byw yn fy nhref gartrefol, Tref Dinbych yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gan ddychwelyd yma o Gaernarfon i ofalu am fy rhieni oedrannus yn 2006. Dwi’n falch iawn o gael fy mhenodi’n Hwylusydd gyda’r rhaglen newydd Egin ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, ac yn edrych ymlaen at adeiladu ar y profiad a gefais i gan weithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol gyda’r rhaglen Adfywio Cymru flaenorol. Fe wnaeth y profiad hwn ddyfnhau y gred oedd gennyf ers talwm – fod gan unigolion, teuluoedd a grwpiau cymunedol yr atebion i’w hanghenion a’u dyheadau eu hunain os ydynt yn cael y parch, y wybodaeth berthnasol a’r gefnogaeth. 

Am y rhan fwyaf o fy mywyd proffesiynol, dw i wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn cefnogi plant a theuluoedd i leisio eu barn ar y math o gymorth yr oeddynt eu hangen. Daeth sicrhau’r cymorth hwn yn realiti i mi pan ddaeth fy chwaer a minnau yn ‘ddefnyddwyr’ gwasanaethau fel gofalwyr i’n rhieni. Roedd yn gyfnod anodd iawn.

Mair

Yn dilyn marwolaethau ein rhieni fe sefydlon ni fenter gymdeithasol gymunedol, er cof amdanynt, o’r enw Ymddiriedolaeth MaryDei i estyn allan a chefnogi gofalwyr di-dâl sydd yn draddodiadol yn grŵp anodd eu cyrraedd. Roeddem yn deall y rhwystrau sy’n atal pobl rhag nodi eu bod yn ‘ofalwyr’ ac wedi llwyddo i ymgysylltu â phobl ar eu telerau eu hunain ac ennill eu hymddiriedaeth. 

Tua 1999 des i’n bersonol ymwybodol o ba mor ddifrifol yw’r broblem newid hinsawdd. Roedd fy mlynyddoedd fel actifydd heddwch a chyfiawnder pan oeddwn yn byw yng Ngwynedd yn golygu fy mod wedi croesi llwybrau gyda llawer o amgylcheddwyr angerddol a chefais gyfle i fynychu darlithoedd a seminarau amrywiol ym Mhrifysgol Bangor. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi dod yn fwy gweithgar yn fy nghymuned yn ymgyrchu ar faterion hinsawdd yn ogystal â gofal. Mae’r rhain wedi cynnwys ymgyrch i ddiogelu ein mannau gwyrdd, cefnogi rhwydwaith bwyd lleol a datblygu ymarfer o amgylch cynulliadau pobl. Rwy’n gweld Strategaeth Cenedlaethau’r Dyfodol fel fframwaith i ymuno â’r holl ddotiau ynglŷn â’r hyn sy’n hanfodol i adeiladu gwytnwch o fewn ein cymunedau. 

Rwyf wedi dysgu llawer iawn am yr hyn sy’n bwysig wrth estyn allan at grwpiau sy’n agored i niwed ac anodd eu cyrraedd ac rwy’n gyffrous i ddysgu mwy gan yr amrywiaeth o bartneriaid a fydd yn rhan o’r rhaglen Egin. Mae ei hymrwymiad i rannu gwybodaeth a phrofiadau fel y gall grwpiau cymunedol gysylltu a dysgu ochr yn ochr â’i gilydd yn gyffrous ac mae mawr ei angen.  

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan.

Ardaloedd: Gogledd Ddwyrain Cymru: Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam

Cysylltwch â Mair: mairjones@dtawales.org.uk

Skip to content