Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Rydym eisiau i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio ein gwefan, ac rydym wedi ei dylunio i fod yn hygyrch.

Sut gallwch chi ddefnyddio’r wefan hon

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn ar gyfer www.egin.org.uk Nid yw’n cynnwys ein platfform ar-lein (dolen), sy’n dilyn Datganiad Hygyrchedd Hivebrite, ei gyflenwr (gweler Datganiad Hygyrchedd Hivebrite yma).  

Ar y wefan hon, dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad, a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% gyda’r testun yn aros yn weladwy ar y sgrin, a’r rhan fwyaf o ddelweddau’n graddio heb golli cydraniad
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • darllen y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin, gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA, a VoiceOver
 • darllen y rhan fwyaf o’r wefan ar ddyfeisiau heb sgrin, fel cyfrifiadur braille

Rydym wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall, gan anelu at oedran darllen plentyn 12 oed. Rydym yn ceisio cymryd hygyrchedd i ystyriaeth yn ein brandio, ein cynlluniau lliw ac ym mhopeth a wnawn.

Mae rhywfaint o’n cynnwys yn dechnegol, ac rydym yn defnyddio termau technegol lle nad oes geiriad haws y gallem ei ddefnyddio heb newid yr hyn y mae’r testun yn ei olygu.

Os oes gennych anabledd, yna mae gan AbilityNet gyngor i’ch helpu i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Mae mwyafrif y wefan hon yn gwbl hygyrch, ac rydym yn cynnal archwiliadau bob 3 mis i nodi unrhyw broblemau newydd.

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan yn gwbl hygyrch:

 • mae gennym rai dogfennau cyhoeddi sydd ar ffurf PDF, ac nid ydynt wedi’u cynllunio ar gyfer hygyrchedd
  mae rhywfaint o gynnwys wedi’i fewnosod yn ein gwefan, megis mapiau a fideos, ac ni allwch raddfa’r rhain yn hawdd ar y sgrin (ond gallwch agor fersiwn sgrin lawn)

Sut i gael gwybodaeth mewn fformat hygyrch

Os ydych yn cael trafferth cael mynediad at wybodaeth ar y wefan hon, neu os hoffech unrhyw ran o’n gwaith mewn fformat gwahanol fel PDF mwy hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn anelu at gysylltu â chi o fewn 7 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan.

Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, anfonwch e-bost at egin@dtawales.org.uk i roi gwybod i ni.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Problemau gyda thechnoleg

Mae mwyafrif helaeth ein gwefan yn gweithio’n gywir ar unrhyw dechnoleg gwe.

Am resymau diogelwch, dim ond TLS 1.2 a phrotocolau diogelwch uwch rydym yn eu cefnogi, ac mae hyn yn golygu na fydd rhai porwyr hŷn yn dangos y wefan. Bydd y wefan yn edrych ac yn gweithio orau mewn porwyr Webkit a chromiwm modern.

Mae sut mae ein gwefan yn edrych ac yn gweithio yn seiliedig ar HTML5, ac rydym yn profi ac yn cefnogi’r porwyr canlynol:

Mae’n bosibl y byddwch yn profi ymddygiad annisgwyl mewn porwyr eraill, er ein bod yn defnyddio cod wedi’i ddilysu’n llawn a ddylai weithio ar unrhyw borwr modern (HTML5).

Materion gyda linciau

Rydym yn sganio ein gwefan yn rheolaidd am ddolenni sydd wedi torri, ac yn ceisio eu trwsio cyn gynted ag y cânt eu hadnabod. Os gwelwch un, rhowch wybod i ni.

Problemau gyda ffeiliau PDF a dogfennau eraill

Ni all PDFs gydymffurfio â gofynion y safon hygyrchedd gwe, ac yn gyffredinol nid ydym yn uwchlwytho PDFs newydd. Pan fyddwn yn creu PDFs newydd, byddwn yn eu huwchlwytho fel PDF a PDF/A. Er bod PDF/A yn gyffredinol yn fwy hygyrch, nid yw’n caniatáu ichi addasu testun a lliwiau cefndir.

Os hoffech dderbyn un o’n PDFs mewn fformat arall, cysylltwch â ni ac fe gawn weld beth allwn ni ei wneud: egin@dtawales.org.uk

Problemau gyda delweddau a fideo

Rydym yn ymdrechu i wneud ein holl gynnwys yn hygyrch. Rydym yn ymwybodol o’r materion canlynol gyda delweddau a fideos ar ein gwefan:

 • Mae cynnwys fideo yn defnyddio capsiynau caeedig a thrawsgrifio, ac mae hyn yn aml yn anghywir. Byddwn yn ceisio gwirio a chywiro isdeitlau â llaw lle bynnag y bo modd.
 • Gall rhai o’r delweddau ar ein gwefan fod yn ddiagramau cymhleth lle nad yw testun addas yn bosibl. Rydym yn bwriadu adolygu unrhyw ddelweddau o’r fath, a lle bo modd eu trosi i fformat hygyrch fel SVG, defnyddio dull delweddu gwahanol, adeiladu’r delweddu yn HTML5, neu ychwanegu testun disgrifiad manwl i’r dudalen

Sut rydym yn profi’r wefan hon

Ein nod yw bod ein gwefan yn dilyn egwyddorion dylunio WCAG 2.1 a osodwyd gan Lywodraeth y DU. Rydym yn adolygu ein gwefan unwaith bob chwe mis i chwilio am faterion hygyrchedd, ac rydym yn annog ein partneriaid a’n defnyddwyr i gysylltu â ni os byddant yn sylwi ar unrhyw broblemau.

Ein nod yw datrys yr holl faterion blaenoriaeth uchel o fewn un mis iddynt gael eu nodi.

  

Skip to content