Am Egin

Mae Egin yn raglen sy’n bwriadu datgloi pŵer cyfunol cymunedau yng Nghymru i gymryd eu camau cyntaf i daclo newid hinsawdd a dod yn fwy cynaliadwy, yn enwedig y rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan newid hinsawdd.

Prif ffocws Egin ydy gweithio gyda grwpiau sydd yn llai tebygol o deimlo’n rhan o sgyrsiau am yr hinsawdd a chynaliadwyedd, ond sydd yn debygol o gael eu heffeithio fwyaf gan newid hinsawdd.

Gyda’r heriau niferus sy’n ein hwynebu nawr ac yn y degawdau nesaf, mae’n bwysicach nag erioed bod cymunedau’n gallu dod at ei gilydd i siarad, cynllunio a chreu’r newidiadau y mae nhw eisiau eu gweld – i greu dyfodol sy’n deg, cynaliadwy, a sy’n gweithio i bawb.

Y tîm Egin

Rydym yn gwybod y gallai hi fod yn anodd gwybod ble i ddechrau a beth i’w wneud, a dyna pam yr ydym yn cysylltu grwpiau cymunedol gyda Mentoriaid Cymheiriaid. Mae nhw’n bobl sydd eisoes wedi gwneud prosiectau tebyg ac sy’n hapus i rannu eu gwybodaeth a’u sgiliau i’ch helpu i wneud y newidiadau rydych eisiau eu gweld.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan grwpiau heb hanes blaenorol o weithio ar hinsawdd a chynaliadwyedd, neu sydd ddim yn siŵr o ble i ddechrau.

Mae Egin yn cael ei redeg gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA Cymru) a bydd yn rhedeg tan 2029. Mae’n cael ei hariannu trwy Camau Cynaliadwy Cymru – Grant Mentora; mae’r grantiau yn cael eu gweinyddu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae’r arian yn dod o’r Cynllun Asedau Segur – sy’n rhoddi arian wedi ei adael heb ei gyffwrdd am fwy na 15 mlynedd mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu.

Rydym wedi adeiladu ar brofiad ein rhaglen flaenorol, Adfywio Cymru, a helpodd gannoedd o gymunedau i weithredu ar newid hinsawdd rhwng 2012 a 2022.

A ydych yn rhan o gymuned a allai elwa o Fentora Cymheiriaid i gymryd eich camau cyntaf at weithredu ar yr hinsawdd? Darllenwch fwy

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais i fod yn Fentor Cymheiriaid? Darllenwch fwy

Sut mae’n gweithio?

Cysylltwch â ni a byddwn yn eich cysylltu â’ch Hwylusydd Egin agosaf, os nad oes un wedi cysylltu â chi yn barod. Eich Hwylusydd fydd eich pwynt cyswllt cyntaf – dod â’ch cymuned at ei gilydd, gwrando ar beth mae pawb ei eisiau a’i angen, a’ch helpu i benderfynu os ydy ymuno ag Egin yn syniad da i chi.

Os ydych yn penderfynu symud ymlaen, bydd eich Hwylusydd yn helpu eich grŵp i ymuno â rhaglen Egin ac yna’n eich sefydlu ar ein Cymuned Ar-lein Egin, lle gallwch chi gadw mewn cysylltiad gyda’ch grŵp, datblygu eich Cynllun Gweithredu gyda’ch gilydd a thrafod syniadau, yn ogystal â dysgu am sefydliadau, grwpiau a phrosiectau eraill ar draws Cymru. Byddwch chi’n gallu cysylltu â grwpiau cymunedol eraill ar y gymuned ar-lein, a rhannu syniadau, adnoddau a’r hyn rydych chi’n ei ddysgu ar hyd y ffordd.

Bydd eich Hwylusydd wedyn yn eich arwain trwy ein cronfa o Fentoriaid Cymheiriaid ac yn eich helpu i ddewis rhywun gyda’r wybodaeth a’r profiad cywir i’ch cefnogi i gymryd y camau cyntaf yn eich Cynllun Gweithredu.

Gall cymorth Mentor Cymheiriaid bara rhwng 1-3 diwrnod ond gall gael ei wasgaru dros nifer o wythnosau neu fisoedd yn ôl yr angen.

Pan fyddwch wedi gwneud cynllun, efallai y bydd eich grŵp yn gymwys i gael grant o £15,000 i helpu gyda chostau eich prosiect. Mae grantiau Camau Cynaliadwy Cymru – Egin yn cael eu cynnig gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddarganfod mwy am sut i wneud cais amdanynt yma: Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Egin.

Yn dilyn ein cefnogaeth a’r profiad byddech yn ei gael, efallai y byddwch yn meddwl am wneud cais i fod yn Fentor Cymheiriaid eich hun!

Rydym hefyd yn rhoi allan Pecyn Cymorth Monitro a Hunanwerthuso hawdd i’w ddefnyddio gan ein partneriaid Rhydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru– mae grŵpiau yn cael eu hannog i’w ddefnyddio i werthuso effaith eu prosiectau.

Mwy o wybodaeth

Mae Egin yn rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (CYD Cymru/DTA Wales), sefydliad aelodaeth annibynnol sy’n seiliedig ar ymarferwyr sy’n hyrwyddo gwaith a chefnogi’r rhwydwaith cynyddol o ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru. Rydym yn rhan o fudiad ehangach o adfywio cymunedol a rhwydwaith menter ar draws y DU, gan gynnwys Locality yn Lloegr, DTAS yn yr Alban a DTNI yng Ngogledd Iwerddon, sy’n dyddio’n ôl i ffurfio’r Gymdeithas Ymddiriedolaeth Ddatblygu wreiddiol yn 1992. Gyda’n gilydd rydym yn a symudiad sy’n tyfu’n gyflym o dros 600 o ymddiriedolaethau datblygu a mwy na 43 yng Nghymru, gydag asedau sy’n eiddo i’r gymuned yn werth £560 miliwn. 

LotterGrantLogo
DTAWales_FinalDesigns_Middle

Partneriaid

Severn Wye Energy Agency
WCVA
Co-Pro Cymru
AM logo
EYST logo

Ariennir Egin gan Camau Cynaliadwy Cymru – Grant Mentora; gweinyddir y grantiau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a mae’r cyllid yn dod o’r Cynllun Asedau Segursy’n rhoi arian sydd wedi ei adael heb ei gyffwrdd am fwy na 15 mlynedd mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu. 

Skip to content