Mentoriaid Cymheiriaid

Nid yw Egin yn derbyn ceisiadau i fod yn Fentor Cymheiriaid ar hyn o bryd ond mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb a byddwn yn cadw eich manylion ar ffeil. Byddwn yn cysylltu â ni pan fyddwn yn recriwtio.

Mentoriaid Cymheiriaid ar y rhaglen Egin

Mae Mentoriaid Cymheiriaid Egin yn aelodau o’r gymuned sydd â phrofiad personal, uniongyrchol o weithredu ar newid hinsawdd a chynaliadwyedd ar lefel leol. Maent yn barod i rannu eu gwybodaeth a’u sgiliau i gefnogi a grymuso grwpiau cymunedol eraill i gyrraedd eu nodau.

Eu rôl ydy cefnogi, grymuso a datblygu gallu grwpiau cymunedol, gan gynnwys y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o weithio ar newid hinsawdd neu faterion amgylcheddol. Maen nhw’n gweithio gyda grwpiau fel cyfoedion, gan rannu eu profiad a’u harbenigedd i helpu’r grwpiau hynny i gymryd eu camau cyntaf (neu nesaf) ar newid hinsawdd a chynaliadwyedd.

Cyn gwahodd Mentoriaid Cymheiriaid i weithio gyda grŵp penodol bydd Hwylusydd wedi cefnogi’r grŵp hwnnw i nodi cyfleoedd posibl ar gyfer gweithredu ac i gynhyrchu cynllun gweithredu rhagarweiniol. Mae’r cynllun gweithredu hwn yn pennu pa fath o gymorth mentor sydd ei angen (os o gwbl) ac mae’r Hwylusydd wedyn yn helpu’r grŵp i ddewis y mentor mwyaf priodol.

Mae Mentora Cymheiriaid yn rhaglen Egin yn golygu:

 • Darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth briodol i grwpiau sydd angen y wybodaeth, sgiliau ac arbenigedd penodol sydd gennych, yn seiliedig ar eich profiad o weithio ar lefel gymunedol;
 • Cefnogi grwpiau cymunedol i gymryd camau sylweddol tuag at gyflawni’r camau blaenoriaeth y maent wedi’u nodi yn eu cynllun gweithredu. Gall hyn gynnwys helpu grŵp i baratoi ar gyfer eu cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am Grant Camau Cynaliadwy Cymru – Egin;
 • Diweddaru Cynlluniau Gweithredu’r grwpiau rydych yn gweithio gyda nhw, gan grynhoi eich cyfranogiad a’ch mewnbwn;
 • Hwyluso ac ysgogi gwaith y grŵp, gan sicrhau bod y grŵp bob amser yn rheoli eu prosiect;
 • Os ydych yn darparu unrhyw adroddiad ysgrifenedig i’r grŵp, i ddefnyddio’r templed safonol a ddarparwyd gan DTA Cymru;
 • Cyfeirio’r grŵp at unrhyw asiantaethau, sefydliadau a gwasanaethau cymorth eraill y tu hwnt i’r rhai a nodwyd eisoes yn eu cynllun gweithredu, a allai eu cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion (ac ychwanegu’r rhain at y cynllun gweithredu);
 • Dysgu gan y grŵp a rhannu y profiad hwn yn ôl gyda thîm y rhaglen a’ch sefydliad cynnal os yw’n berthnasol;
 • Cofnodi eich gwaith a chynnydd y grŵp yn y Ddogfen Aseiniad Mentor a ddarparwyd a rhannu’r wybodaeth yma yn ôl gyda’r Hwylusydd a thîm rheoli’r rhaglen gan ddefnyddio’r Cymuned Ar-lein Egin;
 • Mynychu o leiaf 3 awr o gyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP/CPD) DTA Cymru bob blwyddyn sy’n briodol i chi a’ch gwaith. Mae’r rhain am ddim i holl Fentoriaid DTA (ni fyddech yn gallu codi tâl am yr amser hwn);
 • Cymryd rhan mewn trafodaethau a myfyrdodau perthnasol ar lwyfan cydweithredu ar-lein Egin a digwyddiadau personol o fewn paramedrau y cytunwyd arnynt.

 

Nid yw’n golygu:

 • Darparu gwasanaeth ymgynghori neu gyngor proffesiynol cymorthdaledig – e.e. gwneud argymhellion penodol ar faterion a allai gael canlyniadau cyfreithiol, technegol neu ariannol sylweddol, gan gynnwys cynllunio. Hyd yn oed os ydych yn gymwys yn bersonol i ddarparu gwasanaeth ymgynghori a chyngor o’r fath, ni fyddwch yn ei gynnig drwy’r rôl Mentora Cymheiriaid hon.
 • Cyflawni gwaith y grŵp ar eu cyfer – e.e. er y gallech fod yn rhan o helpu grŵp i ddrafftio cais am gyllid neu gynllun busnes, dylunio digwyddiad, neu benderfynu beth i’w blannu yn eu gardd, nid eich lle chi fel mentor cymheiriaid yw ysgrifennu’r ddogfen, rhedeg y digwyddiad neu gynnal y digwyddiad neu’r plannu drostyn nhw.

Pethau pwysig i’w gwybod:

Gall Mentoriaid Cymheiriaid naill ai ymrwymo i gontract uniongyrchol gyda DTA Cymru, neu gael eu “cynnal” gan sefydliad di-elw y maent naill ai’n gyflogedig neu â chysylltiad gwaith ag ef.

Ar gyfer Mentoriaid Cymheiriaid a gontractir yn uniongyrchol, telir cyfradd o £250 fesul diwrnod 7 awr am y gwaith a wneir i DTA Cymru o dan y rhaglen hon.

Ar gyfer Mentoriaid Cymheiriaid a gynhelir gan sefydliad, telir cyfradd o £300 fesul diwrnod 7 awr i’r sefydliad sy’n cynnal y rhaglen am y gwaith a wneir i DTA Cymru o dan y rhaglen hon.

Mae’r cyfraddau hyn yn cynnwys TAW ac unrhyw gostau cysylltiedig gan gynnwys teithio. Mae’r oriau yn hyblyg.

Rhaid i naill ai’r Mentor Cymheiriad (os yw wedi’i gontractio’n uniongyrchol) neu gan y sefydliad sy’n cynnal y cynllun (os yw’n cael ei gynnal) gael yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.

Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd Mentor Cymheiriaid penodol yn derbyn unrhyw aseiniadau i gefnogi grŵp yn uniongyrchol. Mae’r rhaglen yn cael ei harwain gan alw ac yn ymateb i geisiadau sy’n dod i’r amlwg. Fodd bynnag, fel aelod cymeradwy o’r gronfa fentora mae croeso i chi gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau sy’n rhan o’r rhaglen p’un a ydych wedi cefnogi grŵp yn uniongyrchol ai peidio.

Rhaglenni Eraill DTA Cymru

Mae Mentoriaid Cymheiriaid wrth galon yr hyn a wnawn yng Nghymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu (DTA) Cymru. Mae ein mentoriaid cymheiriaid yn cefnogi, grymuso a datblygu gallu grwpiau cymunedol i gyrraedd eu nodau.

Ar wahân i Egin, mae DTA Cymru hefyd yn darparu rhaglen Busnes Cymdeithasol Cymru (mewn partneriaeth â Chwmpas ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru), y Gronfa Perchnogaeth Cymunedol, ac mae rhaglenni eraill ar y gweill gyda ni.

Os yw’ch sgiliau’n addas ar gyfer un neu fwy o’r rhaglenni eraill hyn, yna efallai y cewch eich gwahodd i fod yn fentor ar y rhaglenni yma hefyd. Os byddwch yn derbyn, bydd gofyn i chi fynychu sesiwn sefydlu ar-lein sy’n benodol i’r rhaglen honno. Ni fydd angen arwyddo cytundeb ar wahân fesul rhaglen; dim ond un contract sydd angen i chi ei lofnodi gyda DTA Cymru.

Skip to content