Polisi Preifatrwydd/GDPR

Polisi Preifatrwydd

Fel Egin, rydym yn casglu ac yn rheoli data defnyddwyr yn unol â’r Polisi Preifatrwydd canlynol.

Cylchlythyr

Os ydych chi’n cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, nodwch fod yr holl ddata’n cael ei drin trwy Mailerlite : gweler eu Polisi Preifatrwydd yma. O’n hochr ni, yr unig wybodaeth a gesglir yw cyfeiriad e-bost ac enw cyntaf, yr ydym yn ei gasglu er mwyn dosbarthu’r cylchlythyr i chi. Rhaid i ddefnyddwyr gydsynio i dderbyn y cylchlythyr, a gallant ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg – ac ar yr adeg honno bydd eu henw a’u he-bost yn cael eu tynnu oddi ar ein cronfa ddata.

Gwefan:

Data a Gasglwyd

Rydym yn casglu data dienw gan bob ymwelydd â’r Wefan i fonitro traffig a thrwsio problemau. Er enghraifft, rydym yn casglu gwybodaeth fel ceisiadau gwe, y data a anfonwyd mewn ymateb i geisiadau o’r fath, cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd, y math o borwr, iaith y porwr, a stamp amser ar gyfer y cais.

Rydym hefyd yn defnyddio technolegau amrywiol i gasglu gwybodaeth, a gall hyn gynnwys anfon cwcis i’ch cyfrifiadur.

Mae unrhyw wybodaeth pan fyddwch yn creu cyfrif trwy ein Cymuned Ar-lein Egin yn cael ei phrosesu yn unol â pholisi preifatrwydd y Gymuned Ar-lein, y byddwch yn gallu ei ddarllen a chytuno iddo pan fyddwch yn gofyn am ymuno. Bydd unrhyw wybodaeth arall a roddwch i ni fel rhan o raglen Egin, er enghraifft os byddwch yn anfon e-bost atom gyda’ch enw, cyfeiriad e-bost a gwybodaeth gyswllt arall, yn cael ei storio yn unol â Pholisi Preifatrwydd DTA Cymru (cliciwch yma i ddarllen). Mae Egin yn rhaglen sy’n cael ei rhedeg gan DTA Cymru.

Defnydd o’r Data

Dim ond i gyfathrebu â chi am y Wefan neu raglen Egin y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Rydym yn defnyddio technegau safonol y diwydiant i ddiogelu rhag mynediad anawdurdodedig at ddata amdanoch yr ydym yn ei storio, gan gynnwys gwybodaeth bersonol.

Nid ydym yn rhannu gwybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych i ni heb eich caniatâd, oni bai:

  • Bod gwneud hynny yn briodol i gyflawni eich cais eich hun;
  • Credwn fod ei angen i orfodi ein cytundebau cyfreithiol neu sy’n ofynnol yn gyfreithiol;
  • Credwn fod ei angen i ganfod, atal neu fynd i’r afael â thwyll, diogelwch neu faterion technegol; neu
  • Fel arall, i warchod ein heiddo deallusol, ein hawliau cyfreithiol, neu eiddo eraill

Lle mae eich data yn cael ei storio

Rydym yn storio eich data ar weinyddion diogel yn y DU.

 

Rhannu Data

Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti. Mae data cyfanredol, dienw yn cael ei drosglwyddo o bryd i’w gilydd i wasanaethau allanol i’n helpu i wella’r Wefan a’r gwasanaeth.

Efallai y byddwn yn caniatáu i drydydd partïon ddarparu gwasanaethau dadansoddeg. Gall y trydydd partïon hyn ddefnyddio cwcis, ffaglau gwe a thechnolegau eraill i gasglu gwybodaeth am eich defnydd o’r gwasanaethau a gwefannau eraill, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, porwr gwe, tudalennau a welwyd, amser a dreuliwyd ar dudalennau, dolenni a gliciwyd a gwybodaeth trosi.

Rydym hefyd yn defnyddio botymau cymdeithasol a ddarperir gan wasanaethau fel Twitter, Google+, LinkedIn a Facebook. Mae eich defnydd o’r gwasanaethau trydydd parti hyn yn gwbl ddewisol. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau preifatrwydd a/neu arferion y gwasanaethau trydydd parti hyn, a chi sy’n gyfrifol am ddarllen a deall polisïau preifatrwydd y gwasanaethau trydydd parti hynny.

 

Diogelwch

Rydym yn cymryd camau rhesymol i ddiogelu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy rhag colled, camddefnydd, a mynediad heb awdurdod, datgeliad, newid, neu ddinistrio. Ond, dylech gofio nad yw unrhyw drosglwyddiad Rhyngrwyd byth yn gwbl ddiogel nac yn rhydd o wallau. Yn benodol, efallai na fydd e-bost a anfonir i neu o’r Gwefannau yn ddiogel.

 

Eich Hawliau

Gallwch ddarganfod pa wybodaeth sydd gennym amdanoch, a gofyn i ni beidio â defnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth a gasglwn. E-bostiwch egin@dtawales.org.uk gydag unrhyw geisiadau.

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost, gallwch ddad-danysgrifio neu newid eich gosodiadau ar unrhyw adeg trwy ddewis y ddolen ‘dad-danysgrifio’ sy’n ymddangos ym mhob e-bost.

Google Analytics

Mae Egin yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n gwefan a llunio adroddiadau i ni ar weithgarwch ar y wefan.

Mae Google yn storio’r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae’n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n cydsynio i Google brosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn

 

Dolenni i wefannau eraill

Mae egin.org.uk yn cynnwys dolenni i wefannau eraill.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i egin.org.uk yn unig, ac nid yw’n cwmpasu gwasanaethau a thrafodion eraill yr ydym yn cysylltu â nhw. Mae gan y gwasanaethau hyn eu telerau ac amodau a’u polisïau preifatrwydd eu hunain.

Yn dilyn dolen i wefan arall

Os ewch i wefan arall o’r un hon, darllenwch y polisi preifatrwydd ar y wefan honno i ddarganfod beth mae’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth.

Yn dilyn dolen i egin.org.uk o wefan arall

Os byddwch yn dod i egin.org.uk o wefan arall, efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth o’r wefan arall. Nid ydym yn casglu ac yn storio’r data hwn. Efallai y byddwn yn defnyddio’r data hwn at ddibenion dadansoddol. Dylech ddarllen polisi preifatrwydd y wefan y daethoch ohoni i ddarganfod mwy am hyn.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd

Mae’n bosibl y byddwn yn diwygio’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd. Mae’r defnydd o’r wybodaeth a gasglwn yn awr yn amodol ar y Polisi Preifatrwydd a oedd mewn grym ar yr adeg y defnyddir gwybodaeth o’r fath.

Rydym yn cadw’r hawl i ddiwygio’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg.

Skip to content