Lisa Williams

Yn dilyn gyrfa 17 mlynedd yn y gwasanaethau ariannol, penderfynais newid fy llwybr gyrfa yn 2008 dechreuais gwrs HND 3 blynedd mewn Adeiladu Tirwedd a Dylunio Gerddi. Ar ôl gweithio am rai blynyddoedd fel dylunydd gerddi, gwnes gais i reoli gardd gymunedol ychydig y tu allan i Gaerdydd. Er nad oedd unrhyw brofiad blaenorol o weithio mewn gerddi cymunedol ‘da fi, cefais gynnig y swydd. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, sylweddolais mai tyfu bwyd cymunedol a gweithio gyda gwirfoddolwyr oedd fy angerdd. Pan ddaeth fy nghontract i ben yn 2017, gwnes gais i fod yn Weithiwr Datblygu i Social Farms and Gardens (Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol) ac rydw i wedi bod yno ers hynny. 

Mae SF&G yn elusen ledled y DU sy’n cefnogi grwpiau tyfu cymunedol, cynlluniau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned a ffermydd gofal. Mae fy rôl fel Cydlynydd Rhwydwaith Caerdydd Bwytadwy yn cynnwys cysylltu pawb yng Nghaerdydd sy’n yn gysylltedig â thyfu bwyd cymunedol yn ogystal â grwpiau a sefydliadau dosbarthu bwyd, rhandiroedd a bywyd gwyllt a bioamrywiaeth. Rwyf wedi gweithio ar brosiectau amrywiol ers ymuno â SF&G gan gynnwys creu perllannau a rhandiroedd ac ar y Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol. 

Lisa

Roeddwn yn Gydlynydd ar y rhaglen Adfywio Cymru flaenorol am 3 blynedd a bûm yn gweithio gydag ystod eang o grwpiau i’w helpu i nodi camau y gallant eu cymryd i daclo newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy yn y dyfodol. Mae fy nghefndir, fy sgiliau a’m profiad ym maes tyfu bwyd a chynaliadwyedd wedi fy helpu i ddeall sut mae newid hinsawdd yn effeithio ar bobl a’r hyn y gallaf ei wneud i helpu. Rwyf bob amser yn awyddus i ddysgu pethau newydd ac yn ehangu fy ngwybodaeth am systemau permaddiwylliant, cadwyni cyflenwi bwyd byr a chynhyrchu bwyd lleol. 

Yn fy mywyd personol, sefydlais ardd gymunedol fechan yn fy mhentref lleol yn 2016 a rwy’n dal i redeg yr ardd gyda thîm gwych o wirfoddolwyr. Rwyf wedi cael llain rhandir ers dros 11 mlynedd ac wedi ymgymryd â rôl Ysgrifennydd fy Nghymdeithas Rhandiroedd ym mis Hydref 2022. 

Rwy’n angerddol am helpu eraill mewn meysydd fel cynllunio, dylunio a sefydlu prosiectau tyfu bwyd, defnyddio dulliau permaddiwylliant, systemau casglu dŵr glaw a chompostio; mae gennyf wybodaeth helaeth am yr hyn sy’n digwydd yn ardal De Cymru ac rwy’n credu trwy wybodaeth a rhannu sgiliau gallwn ni i gyd ddysgu llawer oddi wrth ein gilydd a gwneud gwahaniaeth go iawn! 

Ardaloedd: De-ddwyrain Cymru, Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg

Cysylltwch â Lisa: lisawilliams@dtawales.org.uk

Skip to content