Hamza Puddy

Christofer (Hamza) Puddy ydw i, yn wreiddiol o Gasnewydd ond bellach yn byw yn Abertawe. Es i brifysgol Abertawe rhyw 30 mlynedd yn ôl a syrthiais mewn cariad â’r ddinas yn syth bin. Mae gen i angerdd dros natur a’r amgylchedd, ac wrth fyw yma mae gen i gymaint o gyfleoedd i fynd allan a phrofi gwahanol gynefinoedd, boed yn weundir uchel, clogwyni arfordirol, traethau tywodlyd, rhostir, coetir, gwlyptiroedd, dyffrynnoedd afonydd neu aberoedd. Mae byw mewn ardal mor brydferth wedi cynyddu fy nghariad a chonsyrn am ein hamgylchedd.

Dadansoddwr oeddwn yn fy ngyrfa flaenorol ond trwy’r cyfnod clo penderfynais fy mod eisiau gyrfa lle gallaf helpu eraill a hefyd yr amgylchedd. Cymerais ddiswyddiad gwirfoddol a dechreuais wirfoddoli i EYST (Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid Cymru), elusen sydd wedi’i lleoli yng Nghymru gyda swyddfeydd yma yn Abertawe. Arweiniodd gweithio yno fi at y cyfle anhygoel hwn, gan weithio tuag at helpu eraill i helpu ein hamgylchedd. Rwy’n teimlo’n hapus iawn i gael y cyfle hwn ac edrychaf ymlaen at gyfrannu at helpu’r gymuned leol i warchod ein hamgylchedd gwerthfawr a brwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Rwyf hefyd yn gweithio fel swyddog Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn yr uned troseddwyr ifanc yng ngharchar Parc sy’n rôl heriol iawn ond sydd hefyd yn rhoi boddhad mawr. Yn fy amser hamdden rwy’n mwynhau mynd â’m ci Huskamute hardd allan am dro hir, ymlacio gyda fy nwy gath fach Bengal, treulio amser gyda’r teulu ac yn achlysurol yn mynd i’r gampfa.

Ardaloedd: Cymru i gyd. Mae Hamza yn cael ei gynnal gan ein sefydliad partner, EYST (Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru): eyst.org.uk

Cysylltwch: Christofer@EYST.org.uk

Skip to content