Gweithredu Hinsawdd Gymunedol: Engrheifftiau go iawn o Gymru
Gweithredu Hinsawdd Gymunedol: Engrheifftiau go iawn o Gymru
September 21, 2023    
2:00 pm - 3:30 pm

Beth yw Gweithredu Hinsawdd Gymunedol? Enghreifftiau go iawn o Gymru

Cofrestrwch yma

Mae Egin yn cefnogi cymunedau i weithredu ar newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy – ond beth mae hynny’n ei olygu go iawn? Gall y term “gweithredu hinsawdd” fod yn ddigon anghlir, ond pan fyddwch chi’n ychwanegu “cymuned” i’r gymysgedd gall ddod hyd yn oed yn fwy dryslyd!

Gallai gweithredu hinsawdd gymunedol fod yn unrhyw beth sy’n dod â lleisiau gwahanol o’r gymuned at ei gilydd i leihau allyriadau carbon, newid ffyrdd o fyw i fyw mewn cydbwysedd gwell â’r ddaear, ailfeddwl faint y mae gwir angen i ni ei ddefnyddio a’i daflu i ffwrdd, neu i helpu i addasu i newid hinsawdd. Gallai rhai enghreifftiau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: caffis atgyweirio, Llyfrgelloedd Pethau, gerddi cymunedol, prosiectau ynni cymunedol, rhannu ceir, rhannu beiciau trydan, a phrosiectau adeiladu sgiliau gwyrdd.

Mae gan ein Mentoriaid Cymheiriaid Egin brofiad o gymryd rhan mewn, neu sefydlu, prosiectau gweithredu hinsawdd gymunedol. Yn y weminar hon, byddwch yn gallu clywed gan rhai o’n Mentoriaid am enghreifftiau go iawn o weithredu hinsawdd gymunedol – gan gynnwys ychydig am yr heriau penodol y mae eu cymunedau’n eu hwynebu.

Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno fel trafodaeth banel gyda sesiwn holi ac ateb, yn ogystal â chynnwys amser mewn ystafelloedd trafod er mwyn i chi allu cwrdd â’ch gilydd a meddwl am syniadau ar gyfer eich cymuned eich hun.

 

Byddwn yn ymuno â:

Hyd yn hyn, ond yn amodol ar newid:

Alicia Stark, Tanio (Betws, Sir Pen-y-bont ar Ogwr)  – Sesiynau Celfyddydau Coedwig  ar gyfer teuluoedd yn Aberogwr Mae Washeries ydy’r sesiynau “Spring Forward”, ble mae teuluoedd yn eu mynychu gyda’i gilydd, gyda’r nod o feithrin llwybrau cyfathrebu cryfach rhwng cenedlaethau, yn enwedig o ran llythrennedd emosiynol ac eco-bryder. Mae’r sesiynau wedi gweld ymgysylltiad cymunedol cynyddol gyda gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r coetir, sy’n ymddangos fel pe bai’n arwain at gymunedau yn gofalu am eu hamgylchedd yn well.

Ken Moon, Tir Pontypridd – Mae Ken wedi gweithio ar gynaliadwyedd dan arweiniad y gymuned ers 20 mlynedd ac mae’n gadeirydd ac yn un o sylfaenwyr Tir Pontypridd, sydd â’r nod o brynu tir at ddefnydd y gymuned. Bydd Ken yn siarad am rai o’r heriau y mae’r gymuned wedi’u hwynebu wrth geisio gweithredu ar eu targedau a’u gweithredu, sydd weithiau’n golygu lobïo neu ymgysylltu â’r sector cyhoeddus i newid polisi.

Lowri Hedd Vaughan, GwyrddNi, (Dyffryn Peris) – Mae Lowri yn ymarferydd adfywio ac yn ddiweddar yn hwylusydd i fudiad GwyrddNi yn Eryri, Gogledd Cymru. Mae GwyrddNi yn fudiad gweithredu hinsawdd cymunedol a arweinir gan y gymuned a ariennir gan Gronfa Gweithredu Hinsawdd y Loteri, sydd ar hyn o bryd yn gweithredu mewn pum ardal yng Ngwynedd – yn hwyluso gofodau i drafod, rhannu a gweithredu’n lleol mewn ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Bydd Lowri yn trafod eu proses Cynulliad Hinsawdd Cymunedol a rhaglen ysgolion sydd wedi cynhyrchu 5 cynllun Gweithredu Hinsawdd Cymunedol uchelgeisiol.

Nina Finnigan, Y Prosiect Gwrando (Cwm Cynon)  – Nina yw Cydlynydd y Prosiect Gwrando, rhaglen cyfeilliol a rhyng-genhedlaeth i frwydro yn erbyn unigrwydd ymysg cymunedau hŷn bregus yng Nghwm Cynon. Mae’n rheoli rhaglen tlodi bwyd, sy’n gweithio i gyflenwi 100 o brydau poeth unwaith yr wythnos i’r gymuned hŷn ac sy’n gweithio i leihau gwastraff bwyd.

Fay Hollick, Aber Food Surplus (Aberystwyth) – Ymunodd Fay â’r tîm staff fel Cydlynydd Hwb Bwyd pan sicrhaodd Aber Food Surplus (AFS) gyllid ar gyfer eu man cymunedol cyntaf. Yn y pedair blynedd ers hynny, mae ffocws AFS wedi esblygu o ailddosbarthu gwastraff bwyd, a defnyddio bwyd fel ffordd i leihau rhwystrau a dechrau sgyrsiau sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, i gynnwys nifer o ymyriadau ymarferol a ysbrydolwyd gan uchelgeisiau ein gwirfoddolwyr, staff. , cefnogwyr, a’r gymuned ehangach, i gael effaith gadarnhaol ar y system fwyd yng ngorllewin Cymru.

Mwy i’w cyhoeddi yn fuan!

 

Fformat y digwyddiad:

  • Cyflwyniadau
  • Beth yw Gweithredu Hinsawdd Cymunedol? Rhai syniadau agoriadol gan ein siaradwyr
  • Ystafelloedd Breakout – cyfle i gwrdd ag ychydig o gyfranogwyr eraill a rhannu eich syniadau eich hun
  • Panel Holi ac Ateb – Straeon o wahanol gymunedau yng Nghymru: yr heriau unigryw y maent yn eu hwynebu, y prosiectau y mae ein siaradwyr wedi gweithio arnynt, a sut y maent yn ymgysylltu â’u cymunedau
  • Ystafelloedd Breakout – cyfle i ofyn cwestiynau mwy manwl i’n panelwyr ac i gynhyrchu eich syniadau eich hun
Skip to content