Jess Mead Silvester

Rwyf wedi gweithio fel gweithiwr datblygu cymunedol ger Bangor am y 5 mlynedd diwethaf, yn gweithio i gymuned i hwyluso gweledigaeth grwpiau a thrigolion ar gyfer eu cymuned a’u dyfodol (dull datblygu cymunedol sy’n seiliedig ar asedau). Rwyf wedi gweithio gyda grwpiau gwirfoddol i ddatblygu mentrau ynni cymunedol, prosiectau tyfu a bwyd cymunedol, prosiectau celfyddydau ieuenctid, datblygu gofodau ac asedau cymunedol newydd a chael mynediad iddynt.

Rwyf hefyd wedi cefnogi grwpiau i herio anghydraddoldebau systemig ynghylch tlodi, addysg a mynediad at wasanaethau, i ddatblygu cymorth ymarferol a arweinir gan y gymuned drwy argyfyngau ac i ymgorffori partneriaethau cymorth lles ac iechyd meddwl ystyrlon mewn lleoliadau cymunedol. Cyn hynny, bûm yn gweithio ar brosiectau bioamrywiaeth cymunedol, mewn allgymorth amgylcheddol a gwyddor cefnfor a hinsawdd. Rwy’n gwirfoddoli fel ymddiriedolwr i Caban Pentra (prosiect ysgol gymunedol) ac fel cyfarwyddwr cynllun hydro cymunedol Ynni Padarn Peris.

Tra’n gwneud dyfodol lle mae byw mewn cydbwysedd â’i gilydd a’r blaned ar sail tegwch, cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol, rwy’n credu ei bod yn bwysig bod newid yn dod o’r lle iawn, nawr. Rwy’n gyffrous ac yn obeithiol am y rolau y gall grwpiau cymunedol a llawr gwlad ledled Cymru eu chwarae wrth arwain symudiad parhaol tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy yma, trwy weithredu.

Yn fy amser rhydd rydw i fel arfer mewn mynyddoedd, coed neu lan y môr, yn garddio, yn yfed te, yn dawnsio neu’n cynllunio’r antur nesaf gyda fy nheulu.

Ardaeloedd: Gogledd Orllewin Cymru – Gwynedd, Ynys Môn, Conwy

Cysylltwch â Jess: jessmeadsilvester@dtawales.org.uk

Jess Mead Silvester
Skip to content